Veileder for god trivsel

Hvordan ønsker vi å ha det.

I Hønefoss Tennisklubb, som driver Ringerike Tennissenter, har vi utarbeidet noen spilleregler for hvordan vi ønsker at vi skal være mot hverandre og bygge en god klubbkultur:

 • Spilleregler for Hønefoss Tennisklubb.
 • Trivselsregler knyttet til aktivitet.
 • Foreldrevettregler.
 • Fair play prinsippene.
 • Idrettens barnerettigheter.

Vi har ca 400 medlemmer. Hvor hver og en av oss, hver gang vi møtes, gir et bidrag til å bygge og ta vare på den gode klubb og idrettskulturen vi har, og ønsker oss mer av. Samtidig er det i enhver klubb krevende situasjoner hvor det er store og små dilemmaer som skal løses. Faglig, sportslig, økonomisk, oppgave og relasjonsmessig vil det normalt oppstå situasjoner hvor ikke alle evner å trekke i samme retning eller være enige. For å sikre at ingen i disse situasjonene opplever uønsket adferd og kan finne hjelp og løsninger, så har vi etablert kjøre og spilleregler. Disse er forankret i idrettens organisasjoner og er faglige fundamentet.
Sentralt i den gode kulturen er stor takhøyde, at ting løses tidlig, med fokus på sak/ikke person og direkte med den og de det gjelder. Det er normalt uegnet å vente til store fellesmøter i klubben for å ta opp saken. Det du er bekymret for, eller ikke når frem for må løses der og da og med de det angår. Et annet prinsipp er når en hørt og beslutninger fattet, så er det ikke anledning til omkamper dersom det ikke tilføres noe vesentlig nytt.
I og med at vi er en klubb tuftet på frivillighet/dugnad, så er det helt avgjørende for rekruttering av frivillige/dugnad at det oppleves gøy og givende å bidra. I stort og i smått, på de møteplasser vi har på banen, sosialt og formelt. Hvis vi skal få dette til, må vi blant mange ting, sikre at disse frivillige ikke opplever andres gode og velmenende innspill, hvor det av og til litt klønete formulert kan oppleves av mottaker som kritikk, det kan være lurt i enkelte tilfeller å tenke seg om to ganger før man tar til ordet, feil og mangler. Spesielt kan dette bli galt hvis avsenderen selv ikke stiller opp og er aktiv i å bidra på området og gir tilsvarende frivillig innsats selv.
Håper du tar deg tid til å lese og tolke resten av dokumentet. Ytterligere info finner du på vår hjemmeside under menypunktet «Om klubben» -> «Etiske retningslinjer» utarbeidet av Tennis og Idrettsforbundet. Etter behov kontakt en av våre tillitsvalgte. Klubben tiltrer også likestilling-og diskrimineringslovens paragraf 14-16 som regulerer lovlighet og god moral i arbeidslivet og i organisasjoner, heriblant idrettslag, godt.

SPILLEREGLER for Hønefoss Tennisklubb

Våre spilleregler er en rettesnor for den oppførsel vi forventer av våre gjester, utøvere, trenere, foreldre og frivillige.

 • Vi er høflige og hilser på hverandre når vi møtes.
 • Vi tar spesielt vare på nye personer du ikke har sett før og sikre at de blir inkludert og vist til rette.
 • Vi heier på hverandre, og gleder oss over egne og andres prestasjoner.
 • Vi gir hverandre konstruktive og velmenende tilbakemeldinger.
 • Vi har en åpen kommunikasjon og tar opp konflikter med den det gjelder.
 • Vi er stolte av klubben vår, bærer logoen og navnet vårt med stolthet.
 • Vi respekterer og følger de regler som er utarbeidet for klubben vår.
 • Mobbing, baksnakking, trakassering, intrigemakeri og ekskludering tolereres ikke. Hver en har ansvar for å ikke akseptere / tolerere slikt.
 • Vi snakker til hverandre og ikke om hverandre – framsnakking er regelen.
 • Opplever du overtramp på spillereglene, selv eller med andre, ta det opp direkte som uakseptabelt. Om nødvendig rapportere til klubbens ledelse.
 • Vi bidrar til at alle skal oppleve samhold, mestring og glede på idrettsbanen.
 • Utøve respekt for HTK eiendeler (bygg / inventar øvrige installasjoner).

# Spille/prate hverandre gode

TRIVSELSREGLER i Hønefoss Tennisklubb

Alle våre utøvere skal settes inn i og følge våre trivselsregler når det utøves aktivitet i regi av Hønefoss Tennisklubb.

 • Møt forberedt og presis til trening.
 • Lytte når treneren snakker.
 • Gjøre som treneren sier.
 • Ha fokus og vis innsats, du er her for å trene.
 • Vær en god venn både på og utenfor idrettsbanen.
 • Gi beskjed hvis du må forlate treningen.
 • Vi skal ha det gøy på trening.
 • Utøve respekt for HTK eiendeler (bygg / inventar øvrige installasjoner)
 • Rydde etter seg for egen og andres trivsel, det er ingen som kommer etter deg, plukker opp eller setter utstyr og møbler på plass.

#Gøy Sammen

FORELDREVETTREGLER i Hønefoss Tennisklubb

Hønefoss Tennisklubb ønsker engasjerte foreldre som er interessert i barnas aktiviteter, og som ofte er med på kamper og konkurranser. VI ønsker videre at foreldrene er inkluderende og fokuserer på gruppen fremfor enkeltindividet. Ved å hjelpe og oppmuntre hverandres barn er du med på å skape et positivt miljø.

 • Vær gode rollemodeller og vis hverandre og barna god folkeskikk.
 • Gi oppmuntring til alle utøvere under kamp/konkurranse og trening. Samtidig viktig å holde roen på banen eller i hallen
 • Gi oppmuntring både i medgang og motgang – IKKE gi kritikk.
 • Vis respekt for det arbeidet idrettslaget, trenere og dommere gjør.
 • Støtte treneren, ikke prate trener ned
 • Møt opp på trening og kamper/konkurranser – alle, også barna ønsker det.
 • Vi har en åpen kommunikasjon og tar opp konflikter med den det gjelder.
 • Ikke publiser bilder og navn av andres barn, gjenkjennes uten samtykke.
 • Husk at det viktigste av alt er at medlemmer og barna trives og har det gøy.
 • Utøve respekt for HTK eiendeler (bygg / inventar øvrige installasjoner)
 • Sørg for at barna kommer forberedt, da får de mer ut av trening etc.

IDRETTENS BARNERETTIGHETER

Idrettens barnerettigheter setter barnas behov i sentrum, og uttrykker de verdiene som skal ligge til grunn for barneidretten i Norge. Sørum idrettslag sine aktiviteter drives i henhold til idrettens barnerettigheter.
Idrettens barnerettigheter gjelder for alle barn, uten forskjellsbehandling og uten hensyn til barnet og dets foreldres kjønn, etniske bakgrunn, livssyn, seksuelle orientering, vekt/fysiske utvikling og funksjonshemning.

FAIR PLAY PRINSIPPENE

Fair Play skal beskytte idrettens verdier, bidra til å holde sporten ren for juks og sikre at idrettsmiljøet er preget av trygghet og respekt. Alle involverte i idrettsmiljøet skal føle at deltakelse i idretten gir dem noe tilbake, enten det er som tilrettelegger, tilskuer eller aktiv. Fair Play skal vises gjennom positive og konkrete handlinger.

 1. Du skal trene og konkurrere med godt humør.
 2. Du skal behandle konkurrentene med respekt.
 3. Du skal hjelpe skadet deltaker uansett lag eller klubb.
 4. Du skal ikke kritisere andre deltakere eller dommere.
 5. Du skal takke motstandere etter konkurransen

#Folkeskikk

Dette vi beskriver her, er en felles dugnad hvor alle medlemmer bidrar. Slik sikrer at vi alle kan ha en god opplevelse. Send gjerne informasjon eller forslag til forbedringer og videreutvikling av dette rammeverket vårt; styret@honefosstennis.no

Tennis hilsen fra
Styret HTK